Praktische informatie

Vergoeding door Zorgverzekering

Psychologische behandeling wordt door zorgverzekeraars vanuit het basispakket vergoed, mits er sprake is van een DSM-diagnose. Hiervoor is altijd een verwijzing van de huisarts nodig. Je kunt deze verwijsbrief meenemen naar het eerste gesprek of je huisarts stuurt de verwijsbrief rechtstreeks naar de praktijk. In de verwijsbrief noteert de huisarts dat je verwezen wordt voor een behandeling in de basis GGZ en vermeldt de huisarts dat er een vermoeden is van een in de DSM-V benoemde stoornis. Tevens moet de verwijsdatum op de verwijsbrief staan vermeld alsook de handtekening van de huisarts en diens AGB-code.
Let er wel op dat de therapie wordt verrekend met het eigen risico, wat in 2023 is vastgesteld op €385, tenzij je zelf hebt gekozen voor een hoger eigen risico.
Ik heb BGGZ-contracten met vrijwel alle zorgverzekeraars: Zilveren Kruis, DSW, Menzis, Multizorg en VGZ. Hieronder vallen ook verzekeraars als Pro Life, FBTO en Promovendum etc.  Ook als je bij CZ verzekerd bent, kunnen alle behandelingen worden vergoed vanuit de basisverzekering door middel van aanmelding bij Stichting 1NP, een netwerk van GGZ-professionals waar ik bij aangesloten ben. Hiervoor is wel belangrijk dat je tenminste een week voorafgaand aan het eerste gesprek bij mij aangeeft dat je bij CZ bent verzekerd zodat je aanmelding bij 1NP in orde kan worden gemaakt. Ik leg je dan in een stappenplan uit hoe dit moet.  Mocht je toch twijfelen of jouw zorgverzekering mijn behandelingen vergoedt, raad ik je aan om hierover contact met hen op te nemen.

Via stichting 1NP werk ik ook als regiehandelaar ook in de Specialistische GGZ (SGGZ). Dit is psychologische hulp bij ernstige, ingewikkelde of vaker terugkerende psychische aandoeningen, complex trauma, persoonlijkheidsproblematiek en/of hechtingsproblematiek. Soms is deze vorm van hulp kortdurend, maar vaak gaat het om langer durende psychotherapeutische hulp. SGGZ-behandeling richt zich bijvoorbeeld op traumaverwerking alsook het in kaart brengen en bewerken van persoonlijkheidsdynamiek en de onderliggende patronen die hebben geleid tot stagnaties. Deze zorg wordt ook -na verwijzing van de huisarts- volledig door de zorgverzekeraars vergoed, mits er sprake is van een DSM-V diagnose en een geldige verwijsbrief van de huisarts. Ook hiervoor geldt dat het eigen risico wordt aangesproken, in zoverre je dat nog niet hebt opgemaakt aan andere zorgkosten. 1NP dient de rekeningen in bij de zorgverzekeraar en stelt u hiervan op de hoogte. Het is belangrijk om tenminste 1 week voor de eerste afspraak de aanmelding bij 1NP in orde te maken. Als je me hierover mailt leg ik je uit hoe je hier kunt aanmelden.

 


 

Afspraak afzeggen of wijzigen

Mocht je een afspraak willen afzeggen of wijzigen, geef dit liefst zo snel mogelijk maar uiterlijk 24 uur van tevoren aan, bij voorkeur per email of anders per telefoon via een SMS bericht of voicemailbericht. Tijdig afmelden zorgt ervoor dat iemand anders nog in jouw plaats kan komen. In geval van niet 24 uur van tevoren afzeggen of no-show, wordt er -ongeacht de reden van afmelding- een bedrag van €72 in rekening gebracht. Dit betreft de helft van het NZA-tarief voor een reguliere sessie. Deze kosten worden niet door de zorgverzekeraar vergoed.

 


 

Zorgprestatiemodel

Per 1 januari 2022 is een nieuwe bekostiging binnen de GGZ van toepassing: het zorgprestatiemodel. De oude bekostiging voor de GGZ is niet meer geschikt. Zorgverleners waren veel tijd kwijt aan administratie. De rekening van de behandeling werd pas aan het einde van een behandeltraject verstuurd, soms pas na een jaar. En de rekeningen waren vaak niet duidelijk. In het zorgprestatiemodel worden GGZ-behandelingen niet meer als traject afgerekend, maar als losse zorgprestaties. Deze zorgprestaties zijn de losse onderdelen van uw behandeling, in het geval van uw behandeling bij Psychologenpraktijk Kranendonk zijn dit de behandelgesprekken die u heeft gehad. In het zorgprestatiemodel wordt de rekening gestuurd kort nadat de zorgprestaties plaats hebben gevonden. Op uw rekening kunnen dan meerdere losse consulten of andere zorgprestaties zien staan.
In het zorgprestatiemodel bepaalt de duur van het consult (45, 60, 90 of 120 minuten), de setting (ambulant-kwaliteitsstatuut sectie II) waarin de behandeling plaatsvindt en het beroep van uw zorgverlener (GZ psycholoog) het tarief. Daarbij wordt er een onderscheid gemaakt tussen diagnostiek en behandeling. Ieder jaar bepaalt het NZA (Nederlandse Zorg Autoriteit) het maximale tarief dat in rekening gebracht mag worden. De zorgverzekeraars bepalen vervolgens in de contracten die zij aanbieden hoeveel procent van dit tarief er in rekening gebracht mag worden door de zorgverlener. De kosten die in rekening gebracht worden voor uw behandeling bij Psychologenpraktijk Kranendonk zijn dus afhankelijk van wie uw zorgverzekeraar is, maar zullen in alle gevallen liggen tussen de 80% en 96% van het maximale NZA tarief.
In het zorgprestatiemodel staat een grote diversiteit aan zorgprestaties beschreven, die voor het merendeel niet van toepassing zijn op uw behandeling bij mij. Psychologenpraktijk Kranendonk gaat uit van een intakegesprek van 60 minuten en een behandelconsult van 60 minuten, ook als het consult in werkelijkheid iets korter of langer duurt.
Het maximale NZA-tarief voor een diagnostiek consult vanaf 60 minuten is €163,37 en voor een behandelconsult vanaf 60 minuten: €143,71. Het maximale NZA tarief voor een kort intercollegiaal overleg is €22,18. Het maximale NZA tarief voor een lang intercollegiaal overleg is €67,62. Bij alle genoemde tarieven zijn ook de indirecte tijd zoals verslaglegging inbegrepen. Zie voor meer informatie de patiëntfolder van het NZA over het zorgprestatiemodel.

 


 

Zelfbetalers en onverzekerde zorg

Je kunt er ook voor kiezen de therapie zelf te betalen. In dat geval zijn de kosten €130 euro voor een consult van 60 minuten. Dit is 90% van het maximale OZP-tarief van €143,71 euro per sessie voor de prestatie ‘ozp niet-basispakketzorg consult’. Dit OZP-tarief is vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).Een consult bestaat uit directe tijd (60 minuten sessie) en indirecte tijd (15 minuten voor aanmelding, voorbereiding, aanleggen dossier en rapportage). Als je partnerrelatietherapie wilt volgen en er geen sprake is van een DSM-classificatie zoals depressie, angst of persoonlijkheidsproblematiek, dan valt de therapie niet onder verzekerde zorg. In dat geval betreft het tarief €135 euro per consult van 60 minuten.

 


 

Rapportages tbv arbo-artsen, verzekeringsartsen, UWV, letselschadeprocedures

Een rapportage ten behoeve van verzekeringsarts, arbo-arts of het UWV verstuur ik alleen nadat ik hiervoor een formeel verzoek heb gekregen en uitsluitend als hier een ingevulde en ondertekende toestemmingsverklaring is bijgevoegd. De rapportage bedraagt €100 die in rekening wordt gebracht bij de aanvrager (arbo-dienst of UWV). Doorgaans ben ik hier meer dan een uur mee bezig. Rapportages ten behoeve van een letselschadezaak worden berekend op basis van het aantal uren die eraan zijn besteed, waarbij een (gereduceerd) tarief van €75 per uur geldt.

 


 

Afwezigheid

Bij geplande afwezigheid, zoals vakantie of verlof, wordt dit van tevoren aangegeven en wordt de behandeling voortgezet na deze aangekondigde periode. Indien we samen tot de conclusie komen dat dit tot een onaanvaardbare periode leidt zonder behandeling, overleggen of een collega de behandeling kan waarnemen of overnemen. Als  ik wegens onvoorziene omstandigheden zoals ziekte, de afspraak niet kan nakomen, worden  overleg verplaatst. In geval de praktijk wegens overlijden moet sluiten is er een praktijktestament opgesteld. Daarin is vastgelegd dat mijn collega psycholoog Ruth De Heer-Verboom (BIG registratie: 59918216925), psychologiepraktijkhouten.nl onder andere zorgt voor continuïteit van zorg en begeleiding alsmede het dossierbeheer.


 

Kwaliteitsstatuut

Om de kwaliteit van samenwerking tussen de overheid en de beroepsorganisaties van hulpverleners in de GGZ te bevorderen is een model kwaliteitsstatuut opgesteld. Op basis hiervan horen alle hulpverleners hun eigen Kwaliteitsstatuut op te stellen.
De essentie van dit statuut is dat het voor jou als cliënt duidelijk wordt wat je kunt verwachten van je behandeling en welke eisen je aan je behandeling kan en mag stellen. Klik hier om mijn kwaliteitsstatuut inzien. Uiteraard kunnen we je vragen over mijn behandeling ook gewoon bespreken tijdens de behandelsessies, of per email of telefoon.

 


 

Wetgeving

Om u goed te kunnen behandelen, leggen wij medische gegevens over u vast. Hierbij houden wij ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze Europese regelgeving heeft als doel de verwerking van persoonsgegevens beter te beschermen.
In deze wet staat waar we voor moeten zorgen als we uw persoonsgegevens gebruiken. Ook staat erin welke rechten u heeft. De AVG verplicht ons om schriftelijke informatie te geven over hoe we met uw gegevens omgaan.
Vanwege de gevoeligheid van uw gegevens hebben wij privacy hoog in het vaandel staan. In ons privacybeleid (datum 22 augustus 2022) kunt u lezen welke persoonsgegevens wij verwerken en waartoe. Tevens staat in de privacyverklaring opgenomen welke rechten u hebt.  De hoofddiagnose, behandelgegevens, uitkomsten van vragenlijsten die het zorgtype bepalen en het zorgtype worden gedeeld met de verzekeraar. Als u dat niet wilt, kunt hiervoor een privacyverklaring invullen.

Voor de gezondheidszorg zijn er ook nog andere regels over de bescherming van privacy en het waarborgen van de kwaliteit. Zo is binnen de wet BIG en de Wet op de geneeskundige Behandelovereenkomst (WBGO) het medisch beroepsgeheim alsook rechten en plichten voor zowel cliënten als behandelaren wettelijk geregeld. Belangrijke rechten van de cliënt zijn het recht op informatie, geheimhouding, dossierinzage, het zelf kiezen van een hulpverlener en het indienen van een klacht. Ik sta als GZ-psycholoog  ingeschreven in het BIG-register. Dit houdt in dat ik door de wet erkende opleidingen heb gevolgd en me in mijn praktijk aan de regels van mijn beroepsgroep en van de WGBO houd.

Tot slot. De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) schrijft voor dat alles zorgaanbieders moeten zijn aangesloten bij een door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport erkende geschilleninstantie. De Geschillencommissie Zorg biedt zorgaanbieders de mogelijkheid zich aan te sluiten bij een erkende geschilleninstantie. In ons geval is dat de klachtenregeling van de Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie en haar specialismen (NVGzP).
Het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) heeft een beroepscode opgesteld waaraan we ons moeten houden. In de beroepscodes staan de eisen, richtlijnen en gedragsregels die aan mijn beroepsmatig handelen als GZ-psycholoog worden gesteld en vormt een leidraad voor het maken van ethische afwegingen. De basisprincipes hierbij zijn dat ik me als GZ-psycholoog verantwoordelijk, integer, respectvol en deskundig gedraag.

 


 

Klachtenregeling

Het kan gebeuren dat je niet tevreden over mij bent en/of je een suggestie, kritische opmerking of misschien een klacht hebt. In dat geval nodig ik je graag uit om dit bespreekbaar te maken, met als doel om samen tot een oplossing kunnen komen. We kunnen hiervoor een aparte afspraak maken die niet in rekening wordt gebracht. Als we er samen niet uitkomen en je toch een klacht wilt indienen, kun je gebruik maken van de klachtenregeling de NVGZP.