Privacybeleid AVG

Psychologenpraktijk Kranendonk hecht veel waarde aan een zorgvuldige omgang met uw gegevens. Voor dit doel wordt hieronder mijn Privacybeleid weergegeven.

Privacybeleid AVG (datum 22 augustus 2022)

Naam onderneming: Psychologenpraktijk Kranendonk
Contactpersoon: Judith Kranendonk-Stolk
Adres: Henegouwernesse 3, 2741 LJ Waddinxveen
E-mailadres: judith.kranendonk@extenzo.nu of judith.kranendonk@oscarecd.nl (beveiligde mail)
Telefoonnummer: 06-33799465
KVK: 66980720
Big-registratie: 89915333425
AGB praktijk: 94062877
AGB persoonlijk: 94013349

1. De Wetgeving waaraan Psychologenpraktijk Kranendonk zich houdt
Om u goed te kunnen behandelen, leggen wij medische gegevens over u vast. Hierbij houden wij ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze Europese regelgeving heeft als doel de verwerking van persoonsgegevens beter te beschermen.
In deze wet staat waar we voor moeten zorgen als we uw persoonsgegevens gebruiken. Ook staat erin welke rechten u heeft. De AVG verplicht ons om schriftelijke informatie te geven over hoe we met uw gegevens omgaan.
Vanwege de gevoeligheid van uw gegevens hebben wij privacy hoog in het vaandel staan. In onze privacyverklaring kunt u onder andere lezen welke (persoons)gegevens wij van uw bewaren en verwerken en waartoe. Uitgelegd wordt hoe de informatie die we over u bewaren, wordt beschermd. Tevens staat in de privacyverklaring opgenomen welke rechten u hebt.
Door middel van verschillende beveiligingsmaatregelen zorgen we ervoor dat alleen degenen die bij uw behandeling betrokken zijn uw gegevens kunnen bekijken. We leggen in deze verklaring uit hoe u uw eigen gegevens kunt bekijken en wat u kunt doen als u niet tevreden bent met de manier waarop wij met uw gegevens omgaan. U kunt de volledige tekst van de verklaring hieronder lezen.

Voor de gezondheidszorg zijn er ook nog andere regels over de bescherming van privacy en het waarborgen van de kwaliteit. De rechten en plichten voor zowel cliënten als behandelaren zijn vastgelegd in de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Belangrijke rechten van de cliënt zijn het recht op informatie, geheimhouding, dossierinzage, het zelf kiezen van een hulpverlener en het indienen van een klacht. Ik sta als GZ-psycholoog  ingeschreven in het BIG-register, wat aangeeft dat ik door de wet erkende opleidingen heb gevolgd en in mijn praktijk houd ik me aan de regels van mijn beroepsgroep en de regels van de WGBO.

Tot slot. De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) schrijft voor dat alles zorgaanbieders moeten zijn aangesloten bij een door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport erkende geschilleninstantie. De Geschillencommissie Zorg biedt zorgaanbieders de mogelijkheid zich aan te sluiten bij een erkende geschilleninstantie, in mijn geval ben ik aangesloten bij de klachtenregeling van de Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie en haar specialismen (NVGzP).

2. Introductie Privacyverklaring

Persoonsgegevens die nodig zijn voor onze dienstverlening
Om goede zorg te kunnen verlenen, verzamelen wij persoonsgegevens van u. Dit is noodzakelijk voor een goede behandeling, om contact met u op te nemen en de facturatie te verzorgen. Omdat wij niet alle diensten zelf leveren, maar voor sommige diensten andere dienstverleners inschakelen, is het soms nodig om gegevens te delen. Als wij u bijvoorbeeld doorverwijzen, zullen wij ook een deel van uw medisch dossier moeten delen. Wij doen dit enkel met uw toestemming en verstrekken slechts de persoonsgegevens die van belang zijn voor die dienstverlening.

Wettelijke verplichtingen
Zorgaanbieders zijn verplicht om medische dossiers 15 jaar te bewaren. Als de wettelijke bewaartermijn is verlopen en u niet langer cliënt bij ons bent, worden de gegevens vernietigd. In het geval dat u cliënt bij ons blijft, bewaren wij de persoonsgegevens in het kader van toekomstige behandelingen. Soms is het voor uw gezondheid nodig om de gegevens langer te bewaren. Uw behandelaar bepaalt of dat nodig is.

Voor wie geldt deze privacyverklaring?
Deze privacyverklaring geldt voor al onze cliënten. Daarnaast is deze privacyverklaring ook van toepassing wanneer u een bezoek brengt aan onze website, een voormalige cliënt bent, cliënt wil worden of wilde worden, maar dit uiteindelijk niet is gebeurd of wij voor uw zorgaanbieder waarnemen.

Wie is verantwoordelijk voor uw gegevens?
Onze organisatie is (verwerkings)verantwoordelijke voor het verzamelen en gebruiken van uw gegevens.

3. Persoonsgegevens en verwerking daarvan

Persoonsgegevens en verwerking
Persoonsgegevens zijn gegevens die te herleiden zijn tot een natuurlijk persoon. Er zijn verschillende categorieën persoonsgegevens zoals gegevens betreffende behandelingen, facturatie en verwijzingen. Wanneer u zich inschrijft als cliënt, vragen wij u om een aantal persoonsgegevens, zoals:

Naam, adres en woonplaats (NAW)
Geboortedatum
Geslacht
Telefoonnummer(s) en mailadres
Verzekeringsgegevens
Burgerservicenummer (BSN)
Onderzoeksgegevens en gegevens over uw behandeling

Ik verzamel uw gegevens onder andere bij de inschrijving, tijdens consulten en telefoongesprekken. Als ik voor uw behandeling samenwerk met andere zorgverleners, ontvang ik van hen gegevens over uw behandeling. Deze gegevens worden vastgelegd in uw medisch dossier. Hier worden ook behandelplan en contactmomenten alsook verslaglegging hiervan opgenomen.

Met welk doel worden uw gegevens verwerkt?
In de AVG staat dat uw behandelaar ervoor moet zorgen dat uw gegevens in de praktijk op de juiste manier gebruikt en bewaard worden.
Het verzamelen en bewaren van uw gegevens vindt alleen plaats met als doel:
Om u de psychologische zorg te bieden die u nodig heeft;
Om de zorg die u heeft gekregen in rekening te kunnen brengen;
Om de kwaliteit en bedrijfsvoering van mijn praktijk op peil te houden;
Om aan zorgverzekeraars en de Nederlandse Zorgautoriteit te kunnen laten zien welke zorg ik heb geleverd. De door mij aangeleverde gegevens worden daarbij anoniem verwerkt.
De betekenis van het begrip ‘verwerken’ is ruim en houdt onder meer in: het verzamelen, bewaren, raadplegen, gebruiken, met elkaar in verband brengen en het verstrekken aan derde partijen die voor ons bepaalde diensten uitvoeren.

Noodzaak van toestemming voor de verwerking
Wij mogen niet zomaar persoonsgegevens van u verwerken. Daar hebben wij een legitieme reden voor nodig. Vaak vloeit dit voort uit de behandelovereenkomst of een wettelijke verplichting. Soms is dit gebaseerd op uw uitdrukkelijke toestemming. Voordat u bij ons in behandeling komt vragen wij uw toestemming. Voor kinderen onder de 16 jaar vragen wij toestemming van een ouder. U kunt uw toestemming op elk moment weer intrekken.
Indien u niet akkoord gaat, of uw toestemming intrekt, kunnen we u niet goed van dienst zijn. Passende zorg kan enkel geleverd worden als alle relevante gegevens beschikbaar zijn. Bovendien zijn wij verplicht om een medisch dossier aan te leggen om de kwaliteit van (toekomstige) zorg te waarborgen.

4. Wat gebeurt er met uw gegevens?

Inschrijving
Als u zich inschrijft moet u ook uw BSN-nummer opgeven. Wij zijn verplicht om dit op uw identiteitsbewijs te controleren. Wij maken hier geen kopie of scan van. Indien van toepassing, zullen wij u vragen naar uw dossier bij uw voorgaande zorgaanbieder.

Verwijzing
Soms kan het nodig zijn om u te verwijzen naar een andere specialist. Wij verstrekken enkel de noodzakelijke persoonsgegevens aan deze specialist. Indien u een afspraak maakt met deze specialist, wordt dit gezien als het geven van toestemming.

Wie heeft toegang tot uw gegevens?
Alleen degenen in mijn praktijk die rechtstreeks betrokken zijn bij uw behandeling kunnen uw gegevens bekijken. Zij bekijken uw dossier alleen als dat nodig is voor de behandeling.

Facturen en betaling
Wij gebruiken uw gegevens om uw verzekeraar of u een factuur te sturen voor de behandeling. Dit gebeurt in onze praktijk via een factoringbedrijf, te weten Dataleaf/Oscar.
Als u kiest om zelf te betalen (bijvoorbeeld als u de factuur zelf indient bij uw verzekering) is eveneens een rekeningnummer noodzakelijk.
Op de factuur staan uw NAW-gegevens en een specificatie van de behandeling. Deze facturen bewaren wij voor onze debiteurenadministratie. Indien een rekening na meerdere herinneringen niet wordt betaald, kunnen gegevens worden gedeeld met derden voor de incasso.

Zorgverzekeraar
Indien u verzekerd bent, wisselen wij uw persoonsgegevens uit met de zorgverzekeraar. Wij wisselen enkel de noodzakelijke gegevens uit. De zorgverzekeraar kan tevens gegevens opvragen van verzekerde voor een controle. Afhankelijk van het soort onderzoek moeten wij de gevraagde gegevens verstrekken. Daarbij zullen wij de privacy van onze cliënten altijd voorop stellen.

Bezoek website
Wanneer u onze website bezoekt, kunnen wij een aantal gegevens verwerken via cookies.

Melden van incidenten
Als er onverwacht toch iets niet goed is gegaan met de bescherming van uw persoonsgegevens – of wij vermoeden dat dit het geval is – zullen wij dit melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als dit incident op uw persoonsgegevens betrekking heeft en voor u mogelijk een hoog risico inhoudt op uw rechten en vrijheden, dan brengen we u zo snel mogelijk op de
hoogte.

Informatie delen met verwerker
Het kan noodzakelijk zijn dat uw persoonsgegevens worden gedeeld met derden, zoals onze softwareleverancier of een organisatie die onze computersystemen onderhouden of de organisatie die namens ons de geleverde zorg in rekening brengt bij de zorgverzekeraar of bij u. Hierdoor hebben zij deels toegang tot het systeem waarin uw gegevens worden bewaard. Ook deze organisaties gaan strikt vertrouwelijk met uw gegevens om en gebruiken ze niet voor andere activiteiten dan waar door ons opdracht is gegeven. Wij maken met deze organisaties in een contract strikte afspraken over beveiligingsmaatregelen die ze nemen om ongeoorloofd gebruik van uw gegevens te voorkomen. Ook wordt Ine en contract vastgelegd dat zij alle werkzaamheden uitvoeren volgens de wet- en regelgeving.
Het kan noodzakelijk zijn dat gegevens worden gedeeld met derden, zoals een ICT- leverancier van ons of een administratiekantoor. Indien deze derde zich kwalificeert als een verwerker, sluiten wij een verwerkersovereenkomst af met deze partij, zodat uw privacy beschermd is.

5. Plichten zorgaanbieder

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden
Zorgaanbieders hebben een beroepsgeheim en mogen in de basis niets doorgeven aan anderen. Bij het kennisnemen of verwerken van uw cliëntgegevens, hebben wij ons verplicht tot geheimhouding.
Gegevens uit uw dossier worden slechts gedeeld met diegenen die bij de behandeling zijn betrokken of wanneer u toestemming hebt gegeven voor het delen van die gegevens door middel van een door u ondertekend toestemmingsformulier. Ook voor het verstrekken van informatie aan bijvoorbeeld uw huisarts of een andere zorgaanbieder (bijvoorbeeld een psychiater) is uw toestemming nodig.
Wij zijn wettelijk verplicht om gegevens over de door ons geleverde zorg aan te leveren aan het landelijke Diagnose Informatie Systeem (DIS) van de Nederlandse Zorgautoriteit. Indien u tegen deze aanlevering bezwaar heeft, kunt u dit bij ons kenbaar maken.
Volgens het contract met uw verzekeraar zijn we eveneens verplicht om gegevens met betrekking tot het effect van de behandeling, de door u ingevulde vragenlijsten voor- en na de behandeling, geanonimiseerd toe te zenden aan de Stichting Benchmark GGZ, opgericht door overheid en verzekeraars.
Wij geven geen persoonsgegevens door aan een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Iedere zorgverlener mag alleen onder zijn/haar eigen account inloggen. In uitzonderingsgevallen kan het toch nodig zijn om snel toegang te krijgen tot een cliëntendossier, bijvoorbeeld bij spoedgevallen.
Naast de bovengenoemde organisatorische maatregelen zullen wij ook voldoende technische beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen.

Beveiligingsmaatregelen
Om te voldoen aan onze verantwoordingsplicht houden wij registers bij van verwerkingen en eventuele datalekken. Bovendien heb ik mijn computersystemen en netwerkverbindingen op verschillende manier beveiligd tegen onbevoegde toegang.

6. Uw rechten

Recht op inzage en afschrift
U hebt het recht om kennis te nemen van de gegevens in uw dossier. U kunt op afspraak uw dossier inzien onder begeleiding van de zorgprofessional. Verder hebt u recht op een afschrift
van uw dossier. Persoonlijke aantekeningen vallen niet onder dit inzagerecht. Gegevens van derden in uw dossier zullen in beginsel onzichtbaar gemaakt worden.

Recht op correctie
U hebt het recht om onjuiste persoonsgegevens te rectificeren en/of aan te passen Tevens kunt u uw cliëntdossier aanvullen. Bijvoorbeeld met een second opinion van een andere zorgaanbieder of uw eigen visie op een behandeling. Zorg er ook voor dat u wijzigingen in uw gegevens doorgeeft, bijvoorbeeld uw huisadres bij een verhuizing of wijziging van een telefoonnummer of zorgverzekeraar. Voor simpele wijzigingen kunt u gewoon de praktijk bellen of mailen. Voor een complexer verzoek kunt u onderaan de verklaring vinden waar u een verzoek kunt indienen.

Recht op verwijdering
U hebt het recht op gegevensverwijdering. Deze verwijdering is niet in alle gevallen mogelijk. Gelet moet worden op het aanmerkelijk belang van een ander om de gegevens te bewaren (denk aan een rechtszaak of erfelijkheid) en andere wettelijke voorschriften die zich verzetten tegen vernietiging.

Recht op klagen
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens vragen we u hierover met ons contact op te nemen. Mocht dat niet tot het gewenste resultaat leiden dan
hebt u de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Overige rechten
U hebt tevens recht op informatie, beperking van de gegevensverwerking, recht op verzet tegen de gegevensverwerking en het recht op het verkrijgen van uw gegevens in elektronische vorm.
Indien u een van uw rechten wilt uitoefenen vragen wij u schriftelijk een verzoek te doen. Onderaan het reglement kunt u vinden waar u een verzoek kunt indienen. Wij streven ernaar om binnen vier weken te reageren op uw verzoek.

7. Vragen
Indien u gebruik wilt maken van een van uw rechten of nog vragen heeft kunt u contact opnemen met Judith Kranendonk-Stolk (tel: 06 33799465)