Behandeling

Het behandeltraject bestaat uit de volgende elementen:

Na de aanmelding volgt de intake. In één of meerdere gesprekken brengen we je probleem zorgvuldig in kaart.
Tijdens deze gesprekken merk je ook of het klikt en of je voldoende vertrouwen in mij hebt. Uit onderzoek blijkt namelijk dat de therapeutische relatie heel belangrijk is voor het welslagen van de therapie.
Na de intake hebben we een adviesgesprek. Daarin doe ik een voorstel voor de behandeling en stellen we samen een behandelplan op. In dit plan beschrijven we de klachten en problemen en de manier waarop we deze willen behandelen. Als je hiervoor toestemming geeft, sturen we deze behandelinformatie ook door naar de verwijzer, meestal je huisarts.
Ik vind het belangrijk om goed overleg te hebben met je verwijzer en eventueel andere betrokken professionals, zoals je arbo/bedrijfsarts, psychiater of coach. Ik ben dan ook altijd bereid om met hen te overleggen. Dit doe ik alleen na overleg met jouw officiële toestemming.
Tot slot. Ik betrek bij voorkeur mensen uit jouw omgeving om mee te kijken naar de oplossing van je problematiek. Dit betekent dat ik je tijdens de intake zal vragen of je het zinvol vindt om iemand uit jouw omgeving aan te laten schuiven bij tenminste één gesprek.

Het oor is de weg naar het hart (Voltaire)

In de therapie gaan we onder andere na op welke manier het verleden invloed heeft op de problemen waar je in het heden tegenaan loopt. We ontdekken op welke manier je naar jezelf en naar anderen kijkt. Vaak blijkt dat die manier te maken heeft met hoe je van jongs af aan gewend bent om naar jezelf te kijken. Daarnaast onderzoeken we hoe je omgaat met je problemen, de zogenaamde copingstijl.
Voorbeelden van behandeldoelen zijn; beter leren begrenzen/nee zeggen, weer naar feestjes durven, het verbeteren van je stemming, het vergroten van je activiteiten, werkhervatting.
In de therapie maak ik gebruik van de inzichten uit de Cognitieve Gedragstherapie, ACT, EMDR en EFT.
Cognitieve gedragstherapie is een combinatie van gedragstherapie en gesprekstherapie. Het is een veel toegepast en effectief bewezen behandelmethode waarbij de focus ligt op verandering in het hier en nu. Cognitieve gedragstherapie gaat ervan uit dat het niet de gebeurtenissen zelf zijn die ons negatieve gevoelens en een bepaald gedragspatroon bezorgen, maar de ‘gekleurde bril’ waardoor we de dingen zien. Wie leert deze negatieve gedachtes anders te interpreteren, krijgt een objectievere kijk op de eigen gevoelens en waarnemingen. Onderdeel hiervan is het aanleren van helpende denkpatronen. hierdoor kunnen negatieve gevoelens verdwijnen en zal het gedrag veranderen. Daarnaast wordt gedragstherapie ingezet om door middel van het oefenen met nieuw gedrag, verandering aan te brengen in bestaande gedachtepatronen.
ACT (Acceptance and Commitment Therapy) is een bewezen effectieve vorm van cognitieve gedragstherapie. ACT helpt jou je gedachten te accepteren en omarmen, in plaats van tegen ze te strijden en ze proberen uit te schakelen. Als je gedachten of gevoelens onderdrukt of er tegenin gaat geef je ze meer kracht of komen ze op een later moment juist sterker terug. Daarnaast ga je na at je waarden zijn en van daaruit leeft handelen. Voor deze therapievorm gebruik ik vaak het boek ‘voluit leven’ en de bijbehorende website. Door middel hiervan leer je je klachten te accepteren, in plaats van je ertegen te verzetten. Hierbij ontstaat ruimte en energie om te doen wat je echt belangrijk vindt. Kortom: je ontdekt wat ‘voluit leven’ is.
EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring zoals een ongeval, seksueel geweld of een geweldsincident. De herinneringen aan de nare ervaring kunnen zich blijven opdringen, bijvoorbeeld door angstwekkende beelden en nachtmerries. Daarnaast kan sprake zijn van schrik- en vermijdingsreacties. EMDR kan helpen om deze gevolgen van de nare gebeurtenis te verminderen. Het is een kortdurende, geprotocolleerde therapievorm.
Tot slot werk ik graag met EFT (Emotionally Focussed Therapy), een bewezen (relatie)therapie, waarin (herstel van de) emotionele verbinding centraal staat. Hierbij gaat het om het ontwikkelen van een veilige hechting aan elkaar en het in contact komen met en begrijpen van je eigen (en elkaars) emoties.
Tijdens de behandeling houd ik me aan de meeste recente kwaliteit- en zorgstandaarden en maak ik gebruik van bewezen protocollen, zoals te vinden op: www.ggzstandaarden.nl
Ik vind het belangrijk dat je tussentijds thuisopdrachten doet, zodat de behandeling ook tussen de behandelgesprekken door voortgang heeft. Deze behandeling valt onder de zogenaamde ‘E-Health’: het combineren van reguliere face-to-face gesprekken met online interventies. Voorbeelden van zulke thuisopdrachten zijn het schrijven van een reflectieverslag, het uitvoeren van gedragsexperimenten, het bijhouden van je activiteiten en stemming, het schrijven van een gevoelsdagboek, het bijhouden van je piekergedachten, het schrijven van een brief of het lezen van artikelen over bijvoorbeeld autisme of cognitieve gedragstherapie. Aan het einde van de behandelsessie bespreken we de opdracht, die je vervolgens voorafgaand aan het volgende behandelgesprek naar mij mailt, zodat we allebei voor het volgende behandelgesprek goed voorbereid zijn. Ook geef ik via email tussentijds feedback op de opdrachten.
Graag betrek ik iemand uit je systeem (bijvoorbeeld een partner of ouder) bij een gesprek, zodat we beter inzicht kunnen krijgen in wat er speelt en ook kunnen bekijken hoe diegene kan helpen bij de oplossing van de ervaren problematiek.
De frequentie van de gesprekken en duur van de behandeling hangen af van de aard en ernst van de problematiek. In de beginfase van de behandeling spreken we elkaar eens per week of eens per twee weken. Later in de behandeling neemt de frequentie meestal af tot één gesprek per maand of per twee maanden. De totale behandelduur kan variëren van enkele maanden tot een jaar.
Het verloop van de therapie is echter nooit helemaal voorspelbaar, omdat dit ook afhangt van de wisselwerking tussen cliënt en hulpverlener.
De gesprekken duren bij individuele therapie gemiddeld een uur. Voor partnerrelatiegesprekken wordt ongeveer anderhalf uur uitgetrokken.

Een verstandig mens beoordeelt het heden naar het verleden (Sophocles).

Geef me de moed om te veranderen wat ik kan veranderen.
Geef me de wijsheid om te accepteren wat ik niet kan veranderen.
Geef me het inzicht om het verschil tussen beide te zien (Franciscus van Assisi).

De derde fase is gericht op afronding. Hierbij staat het voorkomen van terugval centraal. Hiervoor stellen we samen een terugvalpreventieplan op, met daarin maatregelen die je kunt nemen bij de eerste signalen van terugval.
Daarnaast evalueren we de behandeling uitvoerig aan de hand van de opgestelde behandeldoelen. Deze eindevaluatie sturen we ook door naar de verwijzende instantie, meestal de huisarts.

Eerst komt het wachten, het verheugen,
leunend tegen lage muurtjes,

dan komt het voorgevoel van
hoe-nu-verder

daarna het hoe-nu-verder
zelf

(Judith Herzberg)

Ik vind het heel belangrijk om tijdens en na de afloop van de behandeling te evalueren. Hiervoor gebruik ik ROM (Routine Outcome Monitoring). ROM betekent het routinematig meten van behandeluitkomsten en meet hoe effectief de behandeling is, of de klachten verminderen en of je tevreden bent over het therapeutische contact. Hiervoor vraag ik je in ieder geval aan het begin en aan het eind van de behandeling en mogelijk nog een keer tussendoor om vragenlijsten in te vullen. Zo komt de voortgang van de behandeling duidelijk in beeld. Dit helpt mij om zo nodig de therapie bij te sturen voor de beste kans op een zo optimaal mogelijk resultaat.
Ik gebruik hiervoor de OQ-45 (Outcome Questionnaire). Dit is een vragenlijst die je algemeen functioneren meet en in hoeverre er sprake is van lichamelijke en psychische klachten.
Aan het einde van de behandeling neem ik altijd de CQ-Index af (Consumer Quality Index, ook wel GGZ-thermometer genoemd). Hiermee vraag ik om jouw mening over bijvoorbeeld de wachttijd, informatievoorziening, afspraken over de zorg, bereikbaarheid, bejegening, privacy en mijn deskundigheid. Doel hiervan is om nog beter te kunnen afstemmen op de wensen en behoeften van cliënten en het op deze manier (verder) kunnen verbeteren van mijn zorg. Actuele cliëntervaringen gemeten met de CQi geven een beeld weer van goede tevredenheid. In 2020 is de behandeling gemiddeld gewaardeerd met een 9,5. Een onderdeel van deze vragenlijst is de schaalscore ‘Samen Beslissen’. Deze schaalscore zegt iets over de mate waarin je als cliënt hebt ervaren mee te kunnen beslissen over de behandeling. En daarnaast in welke mate je hebt ervaren geïnformeerd te zijn over behandelingsmogelijkheden, verwachtingen, en zelfhulpprogramma’s/ondersteuning. Het gemiddelde van mijn schaalscore ‘Samen Beslissen’ in 2020 is een 9,8. Verder is de gemiddelde schaalscore voor de ‘Uitvoering van de behandeling’ een 9,9. Deze schaalscore houdt in dat de behandeling de juiste aanpak was voor de klachten en de behandeling naar wens is uitgevoerd. Daarnaast vertelt deze schaal in hoeverre je als cliënt de keuze hebt om naasten te betrekken bij de behandeling, er informatie gegeven is over eventuele (lichamelijke) bijwerkingen van de medicijnen die je gebruikt en de resultaten van de ROM vragenlijsten zijn besproken. Tot slot is de gemiddelde schaalscore op de schaal ‘Bejegening’ is een 10; alle cliënten vinden dat ik hen serieus heb genomen en de dingen op een begrijpelijke manier heb uitgelegd.
Daarnaast sta ik op ‘ZorgkaartNederland’, de grootste ervaringssite voor de Nederlandse gezondheidszorg waar mensen hun ervaringen met de zorg delen met elkaar.
Door te klikken op het logo van ‘ZorgkaartNederland’ hieronder, kun je jouw waardering over mijn behandeling plaatsen. Hierop is ook de gemiddelde waardering van mijn praktijk te vinden.

Load More